Hogyan vehetnek részt ifjúsági szervezetek?

2023.08.23

Az ifjúsági szervezetek elsősorban az IPNMCS (Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport) munkáján keresztül oszthatják meg véleményüket a kutatással és a szakpolitikai javaslatokkal kapcsolatban. Az Ifjúsági Párbeszéd részeként lehetőségük van arra is, hogy "Konzultációs Rendezvényt" szervezzenek, ahol a fiatalok elmondhatják véleményüket a felvetett javaslatokkal és témákkal kapcsolatban.

Részvételi szabályok:

Várjuk ifjúsági szervezetek jelentkezését, hogy "Konzultációs Rendezvényt" szervezzenek. A felhívásról és a feltételekről bővebben alább olvashatsz:

Szervezeti felhívás Konzultációs Események szervezésére

10. Ifjúsági Párbeszéd Ciklus - Pályázati lehetőség konzultációs események megvalósítására

A Nemzeti Ifjúság Tanács (NIT, továbbiakban esetenként: kiíró) pályázatot magyarországi ifjúsági szervezetek számára a 10. Ifjúsági Párbeszéd Ciklus keretén belül konzultációs események megvalósítására.

1. Mi az az Európai Ifjúsági Párbeszéd?

Az Európai Ifjúsági Párbeszéd a legfontosabb és legjobban kidolgozott mechanizmus az ifjúság részvételére az Európai Unión belüli politikai döntéshozatalban. Az Európai Ifjúsági Párbeszéd célja a fiatalok és a politikai döntéshozók közötti szakadék áthidalása. Egyedülálló lehetőséget kínál számunkra, hogy a politikai döntéshozókkal megismertessük, mi az, ami valóban számít nekünk. Az ifjúsági képviselők és döntéshozók összekötése mellett a civil társadalom képviselőit, kutatókat, és egyes szakterületek szakértőit is becsatornázzák a párbeszéd struktúrájába.

Minden Európai Ifjúsági Párbeszédre egy elnökségi trió keretében kerül sor: három ország elnököl az Európai Unió Tanácsában egy 18 hónapos cikluson keresztül. A hatodik ciklus eredményeként meg lett fogalmazva a "Youth Goals", azaz a 11 "ifjúsági cél", így azóta minden ciklus az egyik ifjúsági célra összpontosít. Ezek az országok egymást váltva szervezik az Európai Ifjúsági Konferenciánkat, ahol találkozunk és megvitatjuk az Európai Ifjúsági Párbeszéd választott témáit.

A jelenlegi ciklust Spanyolország nyitotta meg, Belgium folytatta, és Magyarország zárja az utolsó konferenciával 2024 szeptemberében. Ennek a triónak a fő fókusza a harmadik ifjúsági cél, azaz a "Befogadó társadalmak" témaköre. A párbeszéd koordinálásában a nemzeti munkacsoportok, és egy európai operatív munkacsoport, a "European Steering Group" vesz részt.

Minden ciklus során elsőként velünk, fiatal európaiakkal konzultálnak, így biztosítva, hogy a nézőpontok széles spektruma megjelenjen. Ezután megvitatjuk az eredményeket, és ajánlásokat fogalmazunk meg az Európai Unió és a tagállamok szakpolitikái számára. Mivel ezek az ajánlások eljutnak a legmagasabb döntéshozatali szintekre, kiemelten fontos, hogy a lehető legtöbb fiatalt megszólítsuk, kiemelt hangsúlyt fektetve a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok bevonására az Európai Ifjúsági Párbeszéd folyamataiba.

2. A pályázat célja és a pályázásra jogosultak köre

A pályázat célja olyan helyi, illetve kiemelt személyes részvétellel megvalósuló rendezvények megvalósításának előmozdítása, amely során a magyarországi ifjúsági szervezetek jobban megismerik az Európai Ifjúsági Párbeszéd folyamatát és megfogalmazzák véleményüket az érintett témákkal kapcsolatban.

A pályázaton magyarországi ifjúsági civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek) és nonprofit gazdasági társaságok vehetnek részt. A pályázat során előnyt jelent továbbá ha a szervezet a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség tagszervezete.

3. Támogatható tevékenységek

A pályázat keretében a megadott idősávjában a pályázó civil szervezetek egy konzultációs esemény megvalósítására nyerhetnek el támogatást. A pályázat keretében a pályázó által megadott programterv és költségterv figyelembevételével a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség biztosítja a szükséges programelemek fedezetét.

A pályázat keretében megvalósítandó rendezvények kapcsán az alábbi tevékenységek támogathatóak:

– terembérlet

– eszközbérlet

– előadói díj

– catering szolgáltatás

– grafikai tervezés

– nyomdai munkálatok

A pályázat keretében megvalósítandó rendezvények kapcsán az alábbi tevékenységek nem támogathatóak:

– rendezvényszervezés szolgáltatás

– közvetítői díj (előadóművész kapcsán)

– eszközbeszerzés (eszköz vásárlás)

– marketing szolgáltatás

4. Mikor szervezhető Konzultációs Esemény?

A Konzultációs Eseményeknek 2024. június 1. és június 30. között kell megvalósulnia.

5. Pályázati feltételek és finanszírozási szabályok

A pályázat keretében az elnyerhető pénzügyi hozzájárulás maximális összege: bruttó 500.000 forint. A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a jelen pontban meghatározott maximálisan megítélhető hozzájárulási összegeknél kisebb összegű hozzájárulást ítéljen meg. A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a jelen pontban megjelölt összegek a maximálisan kifizethető összegek, vagyis ezek mindenfajta adó, illeték, járulék, valamint egyéb költség összegével együtt értendőek.

A pályázathoz mellékelni szükséges a megvalósítani kívánt rendezvény költségvetés tervét a pályázat keretében elszámolni kívánt költség, vagy költségek megjelölésével, illetve legalább 1000, de legfeljebb 4000 karakter terjedelemben szükséges bemutatni a rendezvényt, illetve annak célcsoportját, szakmai tartalmát, valamint a pályázati felhívásban megjelölt célkitűzésekkel, vagy legalább azok közül egy célkitűzéssel való összhangját (projektterv).

A pályázat nyerteseivel a kiíró együttműködési megállapodást köt a Konzultációs Esemény megvalósítására vonatkozóan, amelyben a nyertes pályázó vállalja a rendezvény megszervezését, lebonyolítását, minden olyan költség finanszírozását, amelyre a pályázat nem nyújt fedezetet. Emellett a nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy amennyiben a rendezvény olyan okból marad el, amelyért a nyertes pályázó a felelős, úgy a kiíró költségeit és kárát, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a megítélt támogatás összegét megtéríti.

A kiíróval megkötendő együttműködési megállapodás értelmében a nyertes pályázó vállalja, hogy a hozzájárulással érintett esemény megvalósulásáról legalább 5 fotóból álló fénykép dokumentációt és jelenléti ívet – amely igazolja, hogy a rendezvény a résztvevők száma alapján megfelel a kiírásban támasztott feltételeknek – bocsát a kiíró rendelkezésére.

Szakmai beszámoló anyag pontos tartalma

8. A pályázat benyújtása

A pályázatot a Nemzeti Ifjúsági Tanácshoz kell benyújtani elektronikusan, a következő pályázati űrlapon keresztül: LINK

A pályázati űrlap teljeskörű kitöltése kötelező érvényes pályázat benyújtásához.

9. A pályázatok beadásának határideje

A pályázatokat 2024. április 29. hétfő és május 19., vasárnap között lehet benyújtani, a benyújtási határidő az utolsó napon 12 órakor jár le.

10. Hiánypótlás

A pályázati eljárás során hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség!

11. Bírálati szempontok

A pályázatnak legalább 30 pontot el kell érnie ahhoz, hogy támogatható legyen.

A program relevanciája, indoka és hatása (25 pont)

• A program relevanciája az Európai Ifjúsági Párbeszéd 10. ciklusának célkitűzései és prioritásai tekintetében, valamint a pályázó saját alaptevékenységével kapcsolatban;

• A program relevánsan bemutatja a civil szervezet tevékenységét és a civil működés értékeit a résztvevő fiatalok számára;

• A program releváns közösségépítő aktivitást is tartalmaz és képes legalább 40-50 fő egyszerre történő aktivizálására;

A projektterv minősége (25 pont)

• A Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség célkitűzései és a tervezett tevékenységek közötti összhang;

• A projektterv innovatív és kreatív megoldásokat tartalmaz valamint a nonformális módszereket is alkalmazza;

• A projektterv során megjelenik, hogy a program során és után megvalósuló kommunikáció hogyan segíti a fenti értékek megjelenítését a kommunikációs felületeken

A pályázatok formai és tartalmi értékelését a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség irodája végzi el. A pályázatokról a döntést az irodavezetőjavaslatának figyelembevételével a NIT Elnöksége végzi el.

A pályázat formai és tartalmi értékelése 2024. május 20-24. között zajlik. Az Elnökség döntését a 2023. május 24-én hozza meg.

A pályázat eredményéről szóló értesítést a döntést követően 2 munkanapon belül a NIT elektronikus úton (e-mail) küldi meg a pályázók részére a pályázó által a pályázati adatlapon megadott e-mail címre. A döntéssel szemben kifogásnak és egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

12. Kapcsolat

A pályázati kiírással, illetve pályázattal kapcsolatos kérdésekben kollégáink az alábbi elérhetőségen fogadják a megkereséseket: titkar@ifjusagitanacs.hu

Kelt.: Budapest, xxxx.xx.xx.

Kovács Péter

elnök
Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség